Skip to content Skip to footer
Thân Người Khó Đặng - Phật Pháp Khó Nghe - Minh Sư Tại Thế Khó Gặp
Quý vị bám vào vật chất thế gian này thì không bao giờ nhận được sự Khai Ngộ
Quý vị buông bỏ tất cả thì mình sẽ có tất cả

CHÂN LÝ VÔ THƯỢNG

Học Võ

          Ở một vùng nọ có một chàng thanh niên tính tình hiền lành, chăm chỉ nhưng…

DIỆU ÂM TV

MẠCH PHÁP

Finding Your Own Inner Peace

Finding Your Own Inner Peace

To All Seeking Refuge

If you want to join the community of Samadhi Monastery, please
read the beginning instructions and basic rules of discipline.