Thông điệp tình thương

Loài Người Có Thức Tỉnh
Loài Người Có Thức Tỉnh

Thiên Đàng luôn ngự bên trong mỗi chúng sanh! Loài người nên biết thoát ra khỏi những ảo ảnh vật chất, tham vọng phù du bên ngoài, biết hướng vào thế giới Tâm Linh bên trong để nghe những lời dậy của Thượng Đế.

Thông điệp của Minh Sư Ruma về dịch bệnh Corona
Thông điệp của Minh Sư Ruma về dịch bệnh Corona

Minh Sư Ruma gửi thông điệp đến nhân loại trên toàn thế giới vào ngày 07 tháng 03 năm 2020