Thông điệp tình thương

Xin Đấng Tối Cao Từ Bi Ban Phúc Lành Cho Nhân Loại
Xin Đấng Tối Cao Từ Bi Ban Phúc Lành Cho Nhân Loại

Kỷ niệm ngày Thành Đạo của Minh Sư Ruma tại Thiền Đường Campuchia, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA
TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA

TO ALL MY FRIENDS, WHO HAVE AFFINITY WITH ME RUMA