Tấm lòng của một vị Minh Sư

Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng Internet cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Trung tâm Thiền Florida - USA