Nõi niềm của một vị Minh Sư

Minh Sư Ruma trò chuyện với thiền sinh tại Thiền Đường Chiang Mai- Thái Lan ngày 16 tháng 11 năm 2019