Pháp nhũ vô thượng

Đời Người Khổ Ải Vì Không Tìm Đến Con Đường Tu
Đời Người Khổ Ải Vì Không Tìm Đến Con Đường Tu

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Udonthani, Thái Lan, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 2
Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Lào ngày 13 tháng 08 năm 2017

Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1
Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Lào ngày 13 tháng 08 năm 2017