Nõi niềm của một vị Minh Sư

Bài viết liên quan

Nõi niềm của một vị Minh Sư
Minh Sư tại thế sự thị hiện của Minh Sư quá khứ Minh Sư Ruma thuyết giảng qua mạng cho thính chúng khắp nơi trên thế giới Tại Thiền đường Campuchia Ngày 05 tháng 02 năm 2018
Nõi niềm của một vị Minh Sư
Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất Minh Sư thuyết giảng qua mạng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới tại Thiền Đường Folida Hoa Kỳ

Bình Luận