Tin kể chuyện

Image

Điều Dữ Hoá Lành

Minh Sư Ruma kể chuyện cho các thiền sinh nghe

Tại Thiền Đường Campuchia

Huyện Kiên Svay, Tỉnh Kandal, Campuchia

Ngày 04 tháng 09 năm 2009

Chi tiết→

Image

Mộng Tưởng

Minh Sư Ruma kể chuyện cho các thiền sinh nghe

Tại Thiền Đường Campuchia

Huyện Kean Svay, Tỉnh Kandal, Campuchia

Ngày 03 tháng 09 năm 2009

Chi tiết→

Image

Níu Kéo

Minh Sư Ruma kể chuyện cho các thiền sinh nghe

Tại Thiền Đường Campuchia

Huyện Kean Svay, tỉnh Kandal, Campuchia

Ngày 16 tháng 10 năm 2009

Chi tiết→

Image

Học Võ

Minh Sư Ruma kể chuyện cho các thiền sinh nghe

Tại Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 29 tháng 08 năm 2006

Chi tiết→

In bản tin Gửi mail